Placering af vandmåler

PLACERING AF VANDMÅLER
Måleren anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indførelse og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.

I tilfælde, hvor måleren af hensyn til installation, aflæsning eller vedligeholdelse ikke kan placeres i bygning, anbringes måleren i en målerbrønd på jordledning efter vandværkets anvisning.

Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri.

Se mere her: ”Fælles regulativ for almene vandværker i Herning Kommune

Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør. Ved høj grundvandsstand kan vandforsyningen forlange, at målerbrønden etableres som en tæt brønd. Det skal være muligt ved alle målerbrønde at føre kablet antenne ud til det fri og placeres over jordhøjde.

Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, medmindre ejeren og vandforsyningen har aftalt andet.